obrazekKniha formátu A5, počet stran - 74.

Názvy kapitol:
Znáš cíl své životní cesty?
Tajemství umírání
Spolehlivá cesta spasení – cesta do nebe
Co je po smrti?
Zachraňujte je z hořícího ohně!
Pastorace umírajících
Vzkříšení našeho těla
Uchvácení církve
Těšíme se na věčný život
Můžeme spoléhat na Ježíšovy sliby
PÁN JEŽÍŠ – zdroj mé jistoty a radosti

Ukázka textu:

ZNÁŠ CÍL SVÉ ŽIVOTNÍ CESTY?
Náš život můžeme přirovnat k cestě vlakem. Stanicí, ze které vyjíždíme je místo narození. Pak projíždíme mnohými krásnými místy a mnohými stanicemi. A oprávněně se ptáme: Kde je cílová stanice našeho života? Někteří lidé říkají: cílovou stanicí je hřbitov. Žijeme proto, abychom zemřeli a skončili na hřbitově. Jiní říkají: cílová stanice vlastně neexistuje, protože člověk je v jakémsi kruhu, pořád se rodí a zase umírá. Je to učení o reinkarnaci, o převtělování duše, která prý nakonec skončí v nirváně. Je to pohanské učení z Indie.

Všechna náboženství učí o nějaké formě posmrtné existence, o posmrtném životě. Tedy absolutní většina lidstva věří, že člověk po smrti v nějaké formě existuje. Názory na formu posmrtné existence jsou různé. V posledních desetiletích přibývá lidí probuzených z klinické smrti, kteří potvrzují, že člověk opravdu nekončí svoji existenci smrtí těla. Co tedy člověka čeká po ukončení tělesného života?

Kde se dozvíme pravdu?
Co je tedy cílovou stanicí našeho života? Kdo nám to může říci? Toužíme to vědět, nechceme přece žít v nejistotě a jít do neznáma. Někteří lidé vyjadřují touhu: Kdyby tak někdo přišel z druhé strany a řekl nám, jak to tam vypadá. Ano, velice toužíme znát pravdu! Toto přání mnohých lidí už bylo splněno. Z druhé strany skutečně přišel k nám svědek nejpovolanější a nejkompetentnější sám Boží Syn Ježíš Kristus. Přišel, aby nám řekl jasně, srozumitelně a pravdivě jak to vypadá na druhé straně – na břehu věčnosti, v duchovním světě. Říká nám plnou pravdu: cílovou stanicí není rakev, krematorium, ani hřbitov, ani reinkarnace nebo nirvána, cílovou stanicí je věčná existence v duchovním světě.

Ježíš Kristus zjevuje plnou pravdu!
Na druhém břehu - v duchovním světě jsou pro lidi jen dvě možnosti.

První možností je nebeský domov. Nádherné místo, které Pán Bůh jako Otec připravil pro své děti. Pán Ježíš praví zcela jasně: „V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby
tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, ... opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“ (Jan 14,1-3).
Apoštol Pavel měl možnost nahlédnout do tohoto nádherného místa a pak napsal: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují“ (l. Kor. 2,9).

Druhou možností je věčný úděl bezdomovce v temnotě a zoufalství.

Úděl věčného bezdomovce bude tak hrozný, že ho Pán Ježíš nazývá peklem. Připomeňme si několik vět, které řekl: „Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený a chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla“ (Mat. 18,8-9).

Proč Ježíš mluví o tomto děsivém místě? Chce nás strašit, chce nám nahánět hrůzu? Rozhodně NE! Ježíš nepřišel strašit lidi, ani nahánět lidem hrůzu. On popisuje pravdivě skutečnost, která v duchovním světě existuje. Informuje nás, ale nejen informuje; On přišel na zem proto, aby nás od této děsivé skutečnosti zachránil.

Ježíš Kristus opravdu zachraňuje.
Pán Ježíš praví o sobě: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo“ (Luk. 19,10). „Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit“ (Luk. 9,56). Apoštol Pavel: „Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky“ (l. Tim. 1,15), apoštol Petr: i#„Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Sk. 4,11-12).#

Apoštolové nám vydávají jednoznačné svědectví, že Ježíš učinil všechno potřebné, aby každý člověk byl zachráněn před děsivou pekelnou propastí. To nejkrásnější, co slyšíme z jejich svědectví, je zpráva, že Ježíš připravil záchranu pro každého člověka jako DAR. Apoštol Pavel napsal: „Spasení není z vás, je to Boží dar“ (Ef. 2,9). Ježíš Kristus posílá nabídku věčného života v nebeském domově jako dar každému člověku. Ciní tak skrze své evangelium a skrze své svědky. Každý člověk má možnost se rozhodnout, zda tuto nabídku přijme nebo odmítne. On volá: „Pojdte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mat. 11,28), „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v Něho, měl život věčný“ (Jan. 6,37).

Proč můžeme Ježíši věřit?
Tím, že se Pán Ježíš za nás obětoval, dokázal, že nás miluje. A kdo opravdu miluje, ten neklame a nepodvádí. Skeptikové říkají: Je to sice krásné, co Ježíš slibuje a co je v Bibli napsáno, ale kde je záruka, že to je pravda? Nejsou to jen pěkné pohádky pro potěšení zarmoucených lidí? Jsou přesvědčeni, že když jde člověk jednou do hrobu a promění se v prach, je všemu definitivní konec.

My, kteří jsme už poznali Ježíše, nepochybujeme a jsme pevně přesvědčeni, že Ježíš mluví pravdu. Ježíš nebyl a není žádný lhář a podvodník. Za pravdu položil život. Nezvěstoval pravdu proto, aby získal popularitu, peníze a slávu. On zvěstoval pravdu proto, aby ji každý člověk poznal a mohl se rozhodnout pro věčně šťastnou budoucnost s Ním.

V posledních desetiletích dostávají skeptici kromě Bible ještě jiný druh svědectví o tom,že život nekončí tělesnou smrtí. Díky moderní lékařské vědě jsou mnozí lidé probuzení z klinické smrti a vypravují, co v době klinické smrti prožívali. Mnozí z nich viděli, jak lékaři zachraňují jejich tělo, jak jejich duše prochází při plném vědomí jakýmsi tunelem do krajiny světla. Těchto lidí probuzených z klinické smrti jsou dnes už tisíce. Vydávají svědectví, že duše procházejí tunelem do nádherné krajiny světla, anebo do krajiny hrozného trápení.

Před nějakou dobou jsme měli v kostele „Na Rozvoji“ zvláštního hosta z Východních Čech. Je na invalidním vozíku. V srpnu roku 1988 jako 17 letý student se šel koupat se svým kamarádem do řeky. Při skoku do vody dopadl nešťastně na hladinu a zlomil si krční obratle. Okamžitě ochrnul na celém těle a klesal ke dnu. Když si uvědomil, že nemůže pohnout rukama ani nohama a pomalu padá ke dnu, uvědomil si s hrůzou, že to je jeho konec. Nikdy o smrti nepřemýšlel. Myslel si, že najednou ztratí vědomí své existence. Náhle se stalo něco nečekaného. Vznesl se a díval se na své tělo, které leží na dně řeky. Nechápal, co se to vlastně děje. Pak se pohyboval nějakým tunelem. Náhle se dostal do nádherného prostoru, který byl zalitý růžovožlutou barvou. Bylo mu tam velmi příjemně. Pak pocítil, že tam někdo je. Otočil se a bylo za ním veliké světlo. Uprostřed světla stála lidská bytost, ze které vyzařovala veliká láska. Byl velmi překvapen. Postava otevřela náruč a přivinula ho k sobě. I když byl ateista a nikdy se o křesťanské učení nezajímal, nyní ihned poznal, že tou postavou je Ježíš Kristus. Pak následoval krátký rozhovor. Cítil se tam tak skvěle, že tam chtěl zůstat. Ježíš mu však řekl, že jeho čas ještě nepřišel, aby se vrátil do svého těla. Tak se stalo. Vrátil se do svého těla a jeho kamarád ho vytahoval z vody. Kamarád zavolal sanitku a odvezli ho do nemocnice. Přes veškeré úsilí lékařů zůstal ochrnutý. Pak se setkal s mladými křesťany, kteří mu věnovali Bibli, a on se dočetl, že ten Ježíš, o kterém čteme v Bibli, je tentýž Ježíš, se kterým se setkal. Dal se pokřtít a je nyní hluboce věřícím křesťanem a vydává svědectví o Pánu Ježíši na mnoha místech, i na internetu, i ve své knize, kterou vydal. Jmenuje se Jan Boštík a jeho kniha má název: „Můj příběh – osobní prožitek klinické smrti.“ (Pz. odkaz na příběh v letáčku BTM: Život smrtí nekončí [S27])

Wen lékař, který se setkával s lidmi, kteří prožili klinickou smrt, chtěl prověřit, zda je to pravda, co tito lidé vypravují. Rozhodl se, že to osobně prověří. Připravili v nemocnici postel, všechny přístroje na oživení z klinické smrti i smrtící injekci. Pak zavolal svého kolegu a řekl mu, že leží na posteli v nemocnici, že jsou připraveny všechny přístroje k oživení, že si nyní dává smrtící injekci a prosí ho, aby ho přišel oživit. Když kolega přiběhl, srdce lékaře už přestalo bít. Nastal velmi usilovný zápas o jeho oživení. Když se po velkém úsilí probral k životu, byl nesmírně vyděšený. Po krátkém čase, když se cítil trochu lépe, odpojil všechny přístroje, utekl z nemocnice a běžel ihned k jednomu kazateli. Vyprávěl mu hrůzy, které prožíval v děsivém místě a prosil ho, aby mu ukázal, co má dělat, aby se do tohoto strašného místa nedostal. Kazatel mu řekl: „Jediný, kdo má moc člověka zachránit před hroznou propastí, je Pán Ježíš Kristus.“ Doktor poprosil Ježíše o odpuštění a přijal Ho za svého Zachránce. Tak to popisuje film „Únik z pekla.”

Pán Ježíš vybízí každého člověka, aby si velmi dobře rozmyslel, kde chce být, až skončí jeho zemský život. Člověk se musí rozhodnout! Kdo se rozhodne pro Ježíše Krista a přijme Ho jako svého Zachránce a Pána, má jistotu odpuštění i věčného života v nebeském domově. Modlitba: Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že nám lidem zjevuješ pravdu o naší věčné existenci. Děkuji Ti, že všem lidem nabízíš skvělý dar — věčný život v Božím království lásky, pokoje a věčné blaženosti. Pomoz mi to tajemství věčné existence důkladně promyslet a moudře se rozhodnout. Amen.
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!