obrazekKniha formátu A5, počet stran - 81.

Názvy kapitol: Šťastné manželství – šťastná rodina Rodina v Bibli Manželství Harmonické manželství Poslání křesťanského muže Poslání žena v rodině a církvi Pravidla pro manželství Nezaviněné a zaviněné krize v manželství Jak napravit vztahy v manželství? Pro muže Jak napravit vztahy v manželství? Pro ženy Křesťanská rodinná výchova Jak vést dospívající cestou víry Jak využít čas života Odkaz biblických matek Duchovní zdraví rodiny 10 rad pro rodiče Ukázka textu: Rodina v Bibli „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: Plodte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe ” (Genesis 1, 27-28). Rodina je zázrakem Božího stvoření! Stvořitel konstatoval: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.” „Proto opustí muž svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem” (Gen. 2,18.24). Teprve muž a žena spolu tvoří úplného člověka, jsou jedním tělem, to znamená, že lidská bytost je úplná teprve v manželství. Pán Bůh daroval lidem skutečně skvělý dar – důvěrné společenství dvou bytostí v manželství. Konstatoval, že samota je pro člověka nepříjemná a těžce únosná. Člověk je stvořen pro duchovní společenství se svým Stvořitelem, ale také pro společenství s lidmi. To se uskutečňuje především v manželství a v rodině. Toto společenství je vzácným a jedinečným Božím darem. Můžeme říci, že základní buňkou lidské společnosti je rodina, která se skládá z otce, matky a dětí; je základní a nenahraditelnou buňkou lidské společnosti. Dokud takové rodiny trvají, jsou předpoklady pro normální život lidské společnosti. Podaří-li se nepříteli ničit rodiny, pak ničí celou společnost. Na prvních stránkách Bible se setkáváme s rodinou, která je příkladem pro celé lidstvo. Je to Noe, jeho manželka, synové a snachy. „Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. A Noe zplodil tři syny ” (Gen. 6,9). Noe si zvolil jednu ženu za manželku, která porodila tři syny a pak je spolu vychovávali v úctě k Bohu a k respektování Božího řádu. Každý syn si pak vybral jednu manželku. Žili v době, kdy celá lidská společnost žila zvrhlým životem. „I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. .. Země však byla před Bohem zkažena a plná násilí. . . byla zcela zkažena” (Gen. 6,5 a 11). Noeho rodina byla jedinou rodinou, která žila s Bohem a respektovala Boží řád. Všichni kolem nich, kteří žili zvrhlým životem, se jistě Noemu a členům jeho rodiny posmívali. Když začali stavět obrovskou archu z goferového dřeva na suché zemi, byli jistě svým okolím klasifikováni jako blázni. Přes veškerý posměch a znevažování „Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal” (Gen. 6, 22). Jeho rodina s ním spolupracovala a všichni respektovali Boží nařízení. Pak Noe uslyšel z Božích úst jasný příkaz: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý ” (Gen. 7, 1). Všichni poslechli Boží příkaz a vešli do archy. Pak viděli Boží soud nad zvrhlou lidskou společností a zázrak Boží milosti, kterým byli zachráněni. Když potopa skončila a rodina i všechno zachráněné tvorstvo vyšlo z archy, „Noe vybudoval Hospodinu oltář a zapálil na tom oltáři oběť zápalnou.” Celá rodina jistě s velikou vděčností velebila Boha za úžasný zázrak záchrany. Potom řekl Bůh Noemu a jeho synům: „Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem.” Je to úžasné, jen jedna rodina, která žila s Bohem, respektovala Boží řád na zemi, byla Božím nástrojem k záchraně lidského pokolení. Noe se svou rodinou je tedy stále vzorem pro celé lidstvo. Každá rodina, která žije s Bohem a respektuje Boží řád, má před Bohem velikou hodnotu a je solí a světlem pro všechny lidi ve svém okolí. Postavení rodiny v Bibli je dáno velmi jasně stvořitelským řádem Božím, který akceptuje základní lidskou potřebu – potřebu společenství s Bohem i společenství mezi sebou navzájem. Společenství mezi lidmi má v podstatě trojí poslání. Prvním posláním rodiny je vytvořit domov pro sebe navzájem. Je to posláním obou manželů. Domov je potřebným bezpečným zázemím, kde se manželé cítí bezpečně a dobře. Země po zasažení hříchem se stala místem plným nepokoje, nebezpečí, násilí a nejistoty. Člověk potřebuje místo bezpečí, porozumění a jistoty. Domov je také místem vzájemného sdílení osobních prožitků. Kladnými prožitky se manželé obohacují a povzbuzují. Při negativních prožitcích potřebují soucit, pochopení, potěšení a povzbuzení. Domov jako místo bezpečí, pochopení, vzájemného sdílení a porozumění potřebují také děti. Rodiče mají povinnost vytvářet takový domov pro své děti. Druhým posláním rodiny je spolupráce a vzájemná pomoc. V životě jsou úkoly, které jeden člověk nezvládne a potřebuje druhého. Spolupráce je součástí života v rodině. V životě přicházejí také chvíle nemoci a slabosti, kdy jeden z manželů nebo člen rodiny klesá pod tíhou nemoci nebo slabosti a je odkázán na pomoc druhého. Vzájemná pomoc je velikým požehnáním rodiny. Třetím posláním rodiny je výchova nové generace. Z hlediska budoucnosti je to nejdůležitější poslání rodiny. V 5. Moj. 6,4-9 čteme: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.” Rodiče mají úkol uvést děti do společenství s živým Bohem, který lidi stvořil, s velikou láskou o ně pečuje a je pro člověka zdrojem všeho dobrého. Bůh má na mysli jen dobro člověka. Jelikož na světě působí zlé síly, které člověka svádějí do zlého, musí se člověk pro společenství lásky s Bohem rozhodnout. Při duchovním vedení dětí k důvěře Bohu mají rodiče používat nejen slova, ale i vizuální pomůcky a vlastní příklad. Pán Bůh také varuje rodiče, aby při výchově dětí nezapomněli na duchovní hodnoty, které jsou pro požehnaný a šťastný život nejdůležitější. „A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dej pozor a velice se střež zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny a vnuky“ (Moj. 4,8-9). Vzorným otcem, který vychovával své syny i dcery ve veliké úctě k Bohu, byl otec početné rodiny jménem Jób. Vedl svých 7 synů a 3 dcery k posvěcenému životu před Bohem. „Když uplynuly dny hodů, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich” (Jób 1,5). Jób plnil ve své rodině i poslání kněze - prostředníka mezi Bohem a rodinou.


Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!