Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království
i moc i sláva na věky.
Amen.


obrazekMnoho lidí zná nazpaměť slova modlitby Páně a modlí se ji jak ve svém soukromí, tak i společně s druhými. Jen někteří se hlouběji zamýšlejí nad jejím významem. V každé modlitbě má přitom jít o setkávání s živým Bohem. Člověk vždy přemýšlel nad tím, jak hovořit se svým Stvořitelem. Na otázku učedníků, jak se vlastně modlit, odpověděl Pán Ježíš modlitbou, která je zapsána v 6. kapitole Matoušova evangelia. Je to modlitba dokonalá, je v ní vše, co je důležité pro náš vztah s Bohem a pro náš život zde na zemi. Pokusme se společně přemýšlet nad jejím obsahem.

Otče náš…
Bůh se nám v Bibli představuje jako tvůrce nebe i země, náš Stvořitel, jehož moc a velikost si ani nedokážeme představit. Není žádnou energií ani lidským výmyslem, a už vůbec není „stařečkem na obláčku“, jak si jej někteří lidé zkresleně představují. Není ani vzdáleným a neznámým Bohem, ani krutým a lhostejným soudcem. Je osobním a milujícím Otcem. Můžeme k němu přicházet díky oběti Ježíše Krista a v důvěře k němu jednoduše a prostě volat: „Otče náš!“ Neexistuje slovo, které by lépe vystihovalo plnost vztahu, který s námi všemohoucí Bůh touží mít.

Jenž jsi na nebesích…
Kde to je „na nebesích“? Dále, než pronikne nejsilnější dalekohled světa, za hranicemi všech galaxií, mimo prostor a čas. Pán Bůh je neviditelný, nepostižitelný, vládne nade vším. On o všem ví a nikdo se před ním neukryje. Je to nad naše lidské chápání. Přitom je nám však Bůh blíž, než si myslíme. Boha sice nezastihne ani neobjeví ta nejrychlejší raketa, ale doletí k němu naše modlitba pramenící z upřímného srdce.

Posvěť se jméno tvé…
Bůh je svatý sám o sobě. Boží jméno samozřejmě neposvěcujeme my, ale prosíme Boha, aby sám posvěcoval své jméno v nás, skrze nás a kolem nás. Naopak my sami Boží jméno často znesvěcujeme. Nejen, když je bereme nadarmo, ale vždy, když přestupujeme Boží dokonalý zákon. Svou podstatou jsme totiž hříšníci, ale Božím přáním je, abychom se jím nechali měnit k novému životu. Abychom ctili Boží jméno nejen ústy, ale i celým naším jednáním, aby nám celým srdcem šlo o čest a slávu Boží.

Přijď království tvé…
Představme si, jaké by to bylo, kdyby se Bůh stal uznávaným vládcem na zemi. Zmizel by zármutek a pláč, zmizely by spory a války. Všude by zavládl pokoj, lidé by se měli navzájem rádi. Dosud to tak na světě není. I když Bůh je Pánem nebe i země, dává člověku svobodu, aby se rozhodl, zda ho chce přijmout jako svého Pána. Když se modlíme za příchod Božího království, prosíme, aby v Boha mohlo uvěřit co nejvíce lidí, kteří by pak pomáhali uskutečňovat jeho království na zemi.

Buď vůle tvá…
Bible říká, že všichni jsme se provinili proti Bohu svou neposlušností. Nerespektujeme dokonalé Boží zákony, prosazujeme svou vlastní vůli – a pak sklízíme hořké ovoce. Jen Bůh je zdrojem moudrosti, kterou ve svém životě tak často postrádáme. Přišel v Ježíši Kristu na naši zem, aby nám ukázal, jak máme správně žít. Měli bychom tedy vědomě přijímat Boží dokonalou vůli pro svůj život a dát se vést Božím Duchem. Pak bude platit: ne „má“, ale „Tvá vůle se staň.“

Chléb náš vezdejší…
V samém středu modlitby Páně je prosba o chléb. Slovo „vezdejší“ znamená každodenní, potřebný pro nastávající den. Pán Ježíš chce, abychom plně důvěřovali nebeskému Otci, a proto nás učí prosit za chléb jen na jeden den. Když se takto modlíme, neprosíme o chléb jen pro sebe, ale pro všechny lidi. Chlebem rozumíme všechno, co potřebujeme k životu. Je jím pokrm nejen pro naše tělo, ale i Boží Slovo pro naši duši.

A odpusť nám naše viny…
Před Bohem je bez výjimky každý z nás hříšník. Zároveň pociťujeme křivdu od těch, kteří se provinili proti nám. Jak je nám blízké omlouvat své viny – a přitom na druhé žalovat! Pán Bůh nám nabízí odpuštění, neboť Ježíš Kristus svou obětí na kříži zaplatil za naše hříchy výkupné. Odpouští každému, kdo svých hříchů lituje a upřímně prosí za odpuštění. Bůh však žádá, abychom i my odpouštěli všem, kdo ublížili nám. Nosíme-li v sobě křivdu a hněváme-li se na někoho, nemůžeme chtít, aby nám bylo odpuštěno. Dokážeme-li však odpustit, přijmeme požehnání.

A neuveď nás v pokušení…
Pokušení začíná často tak, že si namlouváme: jenom jednou, víckrát už ne! Jen to zkusím. Někdy naopak přichází pochybnosti: Má to vůbec cenu? Hasit, co mne nepálí? Bojovat proti křivdě – však i druzí mlčí! Pokušení na nás útočí v různých podobách a my cítíme, že mu nejsme schopni odolat. Sami na to nestačíme. Proto prosíme Boha, aby nás svou rukou podpíral, dával svou sílu, abychom mohli obstát proti všem útokům zla.

Ale zbav nás od zlého…
Nemyslí se zde jen na nemoc, pronásledování, veškerou nouzi, ale na největšího Božího a zároveň i lidského nepřítele. S „pohádkovým čertem“ ovšem nemá nic společného. Jedná se o Satana, jehož moc je veliká. Bývá pro nás obtížné včas rozeznat, že je to právě on, kdo nás pokouší ke hříchu. Jde o duchovní boj, a proto také výzbroj musí být duchovní. Pán Bůh očekává, že v jeho síle se statečně postavíme proti temným silám ve světě. V tomto boji nejsme tedy bezbranní. Je s námi Ježíš Kristus, který nad Satanem zvítězil. Jedině s ním můžeme obstát.

Neboť tvé jest království…
Závěr Modlitby Páně není zapsán v některých starších rukopisech Bible. Vyjadřuje ujištění, že Bůh, jemuž patříme, má moc učinit vše, zač jsme prosili: „Neboť jemu patří království i moc i sláva na věky.“ Bůh vyslýchá naše prosby, i když si to nezasloužíme. Je to náš Otec a má nás rád. Jak by nám nedal to, co potřebujeme! Proto s důvěrou přidáváme slůvko „AMEN“, které znamená „Jistě, staň se!“

Kdykoliv vyslovujeme tuto modlitbu, mysleme na to, že stojíme před Bohem, naším nebeským Otcem, kterému patří všechna chvála, čest i sláva. Jeho jméno má být v našich životech posvěceno a jeho vůli máme ochotně plnit. On dává vše, co potřebujeme, odpouští nám viny a dává sílu obstát proti útokům zla. Bůh naši upřímnou modlitbu slyší!
Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!