Na naší planetě žije přes 7 miliard obyvatel a podle průzkumů jen 16 % z nich jsou ateisté. To jsou lidé, kteří neuznávají žádný duchovní ani posmrtný život. Věří, že jediná věc, která existuje, je hmota. Většina lidí však patří mezi tzv. „něco-teisty“, tedy lidi, kteří v něco věří. Tak nějak cítí, že nad námi musí něco být. Když třeba zemře známý herec, tak mu na pohřbu posílají pozdrav do toho „hereckého nebe“. Věří, že tam někde nad námi přece jen „něco“ je… A ku podivu i většina ateistů, kteří hrdě prohlašují, jak si na všechno vystačí sami, si nakonec stejně přeje, aby život smrtí nekončil, aby existovalo nějaké nebe, nějaká mocná bytost, která zjedná pořádek a spravedlnost. Jenže taková nejvyšší bytost je docela skrytá, zahalená, záhadná a tajuplná…

Je Bůh škodolibý?

Je možné, že by ve vesmíru existoval Bůh a přitom by nám o sobě nedal vědět? Stvořil by náš svět a pak už se jen tak díval někde z dálky, jak se všemožně snažíme přijít na to, kde se skrývá a jestli vůbec existuje? To by bylo podobné situaci, kdy se rodičům ztratí malé dítě v nákupním centru. Dítě zoufale hledá rodiče, volá je – ale rodiče se na něj jen z dálky dívají a baví se. Bylo by to hodně škodolibé, ne-li zlé. A v případě nás a Pána Boha je to také nepředstavitelné. To by ani nebylo hodno té dokonalé, čisté, všemohoucí bytosti. Pokud je Pán Bůh všemohoucí, tak může vymyslet tisíce způsobů, jak se s námi potkat. Jak s námi komunikovat, jak nám sdělit, kdo je, jaký je a jak ho můžeme najít. To pro něho nemůže být žádný problém! A pokud je Bůh zároveň dobrý a milující (tedy ne škodolibý), tak přece musí chtít ten vztah s námi navázat.

Bůh se nám dává poznat

Přátelé, mám pro Vás dobrou zprávu. Ano, Bůh je skrytý, ale zároveň je nám velmi blízký. Bůh nás přesahuje, je oddělený od našeho světa – a přesto je v našem světě. Vystupuje ze své skrytosti a dává se nám poznat, a to různými způsoby. Bůh od počátku zjevuje lidem svoji přítomnost skrze přírodu. Stvořená příroda, které jsme sami součástí, mluví silně o Boží slávě, moci a moudrosti, a to může vidět každý, kdo jen trochu přemýšlí.

Bůh dal lidem v minulosti i hmatatelné důkazy, když jeho přítomnost provázela viditelná znamení. Když Izraelci putovali do zaslíbené země, Bůh byl přítomen v oblaku. Mojžíš se setkal s Bohem, který k němu promluvil z hořícího keře. Ale Pán Bůh šel ještě dál. Dával se poznat třeba skrze vidění nebo sny. Bůh se také zjevoval skrze svoje mocné a zvláštní činy. Děly a dějí se věci, které jsou mimo rámec normálních fyzikálních jevů. Bůh třeba rozdělil vody moře, aby jeho lid mohl projít na druhou stranu.

Bůh k nám mluví

Ale toto ještě stále není to plné poznání. Bůh totiž vystupuje ze své skrytosti mnohem víc. Nestačí mu, abychom měli jen nějaký pocit úžasu a bázně z Boží svaté přítomnosti a slávy. To je dobré, ale bylo by to málo. Pán Bůh mluvil ústy proroků. To znamená, že prorok slyšel Boží hlas a toto poselství předal dál lidem. Mnohá z těchto poselství se týkala lidí v tehdejší době, mnoho z nich se už naplnilo, ale některá stále ještě na své naplnění čekají.

Naše hlubší poznání Boha se tedy opírá o Písma – o Bibli. Toto inspirované Boží slovo je pro nás světlem, když hledáme odpovědi ohledně Boha a našeho života. Bible je pro nás zdrojem moudrosti a poznání Boha.

 

Bůh k nám přišel osobně

Bůh dal lidem ještě jednu možnost jak jej dokonale poznat. Byl to jeho samotný příchod na naši Zemi v osobě Ježíše Krista. V Bibli můžeme číst: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ Tady vystupuje poznání Boha ze tmy do světla. V Ježíši Kristu se Bůh stal člověkem, aniž by přestal být Bohem. Vystoupil ze své majestátné a slavné skrytosti a dal se lidem poznat. Ten, který existuje naprosto nezávisle na nás a našem vesmíru – se k nám přiblížil tak, že mezi námi žil jako člověk.

Proč to všechno Bůh udělal? Proč tak stojí o to, abychom mu rozuměli? Myslíte, že nás potřebuje? Že by bez nás nemohl být? Dává se nám poznat proto, že nás miluje. Má o každého z nás osobní zájem. Chce s námi navázat osobní vztah. Touží, abychom ho poznali, abychom věděli, jaký ve skutečnosti je, abychom věděli o jeho plánech, které s námi i s tímto světem má. Chce, abychom ho znali nejen jako všemocného Vládce vesmíru a Pána našeho života, ale také jako osobního Přítele…

Hluboká změna života

Co mohu udělat já, abych Boha osobně poznal? To je velmi zásadní otázka. Pán Ježíš řekl: „Kdo je z Boha, slyší Boží řeč.“ A o to nám jde, abychom slyšeli Boha. Bible říká, že se musíme duchovně narodit. Bez tohoto duchovního znovuzrození, které je z Boha, ve svém srdci Boží řeč neslyšíme. Tou cestou je přijetí Ježíše Krista. Skrze něj se Bůh může stát mým i tvým Přítelem.

Přijmout Ježíše znamená, že k němu přicházím v modlitbě víry. Znamená to, že se před ním pokořím a vyznám mu svůj hřích. Plně se spoléhám, že moc jeho smrti a vzkříšení stačí k tomu, abych i já prošel tou hlubokou změnou života. Znamená to, že Pánu Ježíši vědomě otevírám dveře svého srdce a chci, aby vešel. Chci, aby skrze víru přebýval ve mně. Pak se Bůh stává skrze Ježíše mým Přítelem.

Modlitba

Všemohoucí Bože, Ty, který jsi všechno stvořil a vládneš nade vším, děkuji Ti, že Ty sám se dáváš poznat každému, kdo po tom touží a kdo k Tobě volá. Pane, prosím, dej mi do srdce touhu, abych i já Tě hledal. Dej, ať pochopím, že nestačí jen věřit v něco nad námi. Dej, ať osobně prožívám Tvoji lásku a přátelství. To je to největší, co mohu mít. Amen.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!