obrazekDramatické události zemětřesení v Japonsku a následné radioaktivní ohrožení nám znovu ukázaly zranitelnost našeho světa. Jsme šokováni. Ohromuje nás, činí nás bezradnými a vyvolává hluboké životní otázky. Zemětřesení na Haiti se dotklo našich srdcí, avšak katastrofa v Japonsku otřásla našimi jistotami. Doléhají na nás obavy z budoucnosti…

obrazekZranitelnost našeho světa
Dnes se děsivé zprávy šíří rychlostí blesku. Ve zlomku sekund přicházejí přes internet a televizní kanály zprávy, které vyvolávají více otázek než odpovědí. Jsou to hrůzné zprávy. Smrtelné ohrožení z radiace se zdá být dostatečně daleko, ale přesto je tak strašně blízko. Už se rychle angažují i ti, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost jaderných elektráren, aby provedli aktuální bezpečnostní kontroly. A poprvé se mluví o vypnutí některých jaderných elektráren, protože určité riziko se nedá vyloučit. Ale proč až teď? Protože Evropa není Japonsko, a protože naše reaktory jsou nejbezpečnější na světě? Zemětřesení u nás? Vyloučeno! Bombový útok na naše reaktory? Absurdní! Nezodpovědné panikaření! Přesto jakési minimální riziko nemůžeme nikdy vyloučit, říkají experti. A my ho podvědomě tušíme.

obrazekVíc než hypotetické riziko
„Žádný způsob výroby energie není bez rizika,“ říká expert přímo do televizních kamer. Vždy existuje nějaké hypotetické „zbytkové riziko“. Tento termín se dnes používá snad ve všech oblastech. Při všem, i při výrobě jaderné energie, existuje určité společensky přijatelné riziko, které podle současného stavu vědy neznáme, které nelze vyloučit. Odborníci krčí rameny: „I nemožné je možné…“ I v Japonsku hrozilo jen minimální riziko. A přece přineslo velkou tragédii. Náhlé zemětřesení, doprovázené vlnou tsunami, připravilo tisíce lidí o život, desetitisíce jich zranilo, statisícům vzalo domov a milióny lidí vystrašilo. Vzápětí u jaderné elektrárny vypadl elektrický proud pro chlazení reaktorů. Tehdy vždy hrozí, že se palivové články roztaví, dostanou se do styku s vodou, vzduchem a protečou skrze základy hluboko do země. Do okolí se šíří radioaktivita. Je to hororový scénář, který nechce nikdo domyslet až do konce. V mysli se nám vybavuje Černobyl před 25 lety. A experti mluví „jen“ o minimálním riziku…

obrazekOtřesená jistota
Podobné katastrofické zprávy k nám dosud přicházely jen ze vzdálených končin světa a týkaly se většinou těch, kteří žijí kdesi na okraji našeho zájmu. Ale počet zpráv o katastrofách ve světě razantně přibývá. A nyní je zasažena jedna z nejvyspělejších průmyslových zemí. Země, která bez jaderné energie nemůže existovat. Země s nejvyšším rizikem zemětřesení, s nejvyšší zalidněností obyvatelstva a s nejhustější sítí atomových elektráren na světě. Všechno těsně vedle sebe! Všechno nejlépe zajištěno – a všechno plné velkých zbytkových rizik… Ale v Japonsku nevyhořel jen jaderný reaktor. Shořela také všeobecná víra v jistou a uskutečnitelnou budoucnost, shořela víra v neomezený růst. Základy naší domnělé jistoty se mocně otřásly. Konečně začínáme chápat, že to, jak poškozujeme Boží stvoření – přírodu a celý svět vlastní bezuzdností, přináší své důsledky.

obrazekBůh mluví
Katastrofu v Japonsku můžeme posuzovat různě, jedno je však jisté: Bůh k nám mluví. Je to znamení k pokání, k odřeknutí se ateistického pohledu na budoucnost. Chybí nám pokora před Bohem, před Božím stvořením. Bůh odkrývá lidskou pýchu, zpupnost, touhu po mamonu i porušování ekologické rovnováhy v přírodě. Bůh stvořil člověka a pověřil ho, aby tento svět moudře nejen obhospodařoval, kultivoval, ale také chránil. Abychom však byli moudrými správci, potřebujeme pokoru. Potřebujeme naslouchat Bohu a Božímu Slovu, zastavit se a zkoumat svoje cíle a pohnutky. Bylo zřejmé, že je nebezpečné stavět atomovou elektrárnu v oblasti, kde na sebe naráží dvě kontinentální desky a kde jsou častá zemětřesení. Když v Mexickém zálivu vybuchl ropný vrt a hořel celý horizont, bylo všem jasné, že to není poslední velká krize, se kterou se svět bude muset vypořádat. Žijeme si nad naše poměry. Už dnes vlastně žijeme na účet budoucích generací. Od nástupu finanční krize vzrostlo zadlužení světa o 45%, na 50 bilionů dolarů. I v tom je ukryto určité riziko.

obrazekJistota v beznaději
Proto berme vážně naši zodpovědnost před Bohem a berme vážně jeho Slovo. Bůh chrání své stvoření, ale sesílá také vážná znamení svého soudu. Bible o tom jasně mluví. Před 2000 lety psal v knize Zjevení apoštol Jan svoji apokalypsu, která právě v našich dnech ukazuje svou aktuálnost. Také Ježíš Kristus prorokoval nárůst globálních konfliktů, hladomor, extrémní porušování práva a spravedlnosti, a také zemětřesení. Závěr apokalypsy se rychle přiblíží, když stav bezuzdnosti lidstva dosáhne svého vrcholu. Ale Bůh sám určuje období milosti, a také konec prostoru a času. Potom zanikne stará planeta Země a nastane Boží nový svět. V našem porušeném světě budou vždy existovat rizika, kterým se člověk nemůže vyhnout, ani se proti nim nijak pojistit. Jedině tehdy, když vložíme svůj život do Božích rukou, můžeme prožívat již zde na Zemi hluboký pokoj a důvěru v budoucnost.

obrazekNebeský Otče, ve světě, kde není žádná jistota, jsi ty oporou. Ve světě plném krizí a katastrof dáváš bezpečí. Prosím, přijď ke mně, naplň mé srdce a zůstaň napořád se mnou. Svěřuji ti svůj křehký život: svou vinu, své selhání, svůj strach a starosti, svoji touhu po pokoji. Buď mým Pánem, mou ochranou a mým pokojem, mou nadějí a mou útěchou, mou pomocí a mou důvěrou v budoucnost, mým základem a oporou.

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. (Bible, Žalm 46, 2-3)
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!