Modlitby slavných lidí [B3]

Seznam modliteb slavných lidí

1. Ludwig van Beethoven (1770-1827)
geniální hudební skladatel
2. Lev N. Tolstoj (1828-1910)
spisovatel a filosof
3. Thomas More (1478-1535)
anglický státník, humanista a teolog
4. J. A. Komenský (1592-1670)
biskup Jednoty bratrské a pedagog
5. Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
sochař, malíř, architekt
6. Johannes Kepler (1571-1630)
vědec, astronom
7. David (Bible, Žalm 23)
druhý izraelský král

obrazek

Ludwig van Beethoven
Bože, Duchu, který každým
prostorem a nekonečným časem
pronikáš, Ty jsi nad hranicemi
myšlenky, která se upíná vzhůru.
Před počátkem světa jsi byl
a rozkázal jsi zmatku,
aby se stal ušlechtilým řádem.
Byl jsi dříve než Země plula
v nebeském prostoru. Skrze Tvoji
skrytou lásku vše povstalo ke Tvé
oslavě. Přijmi vděčnou píseň chval…

Co tě vedlo k tomu, abys neomezeně
projevoval svoji moc a dobrotu?
Jaké zářivé světlo vedlo Tvoji sílu
a moudrost bez hranic?
Veď mého ducha, pozvedni mne
svou silou z těžké hlubiny, abych bez
bázně a v ohnivém vzmachu přispěl
k oslavě Tebe! Neboť Ty jediný
umíš naplnit nadšením.


obrazek

Lev N. Tolstoj
Otče mého, ale i veškerého života,
uděl mi sílu k věrné práci
ve Tvé službě. Děj se Tvá vůle.
Kdybych měl vždy na mysli,
že v životě nejvíc záleží
na konání Tvé vůle,
nebyl bych propadl
pochybnostem.
Vzpínám se jako kůň,
když pochybnosti přicházejí
a já necítím Tvé vedení.
Očisti mě, a nedopusť,
abych zbloudil a Tvůj Duch
ve mně oněměl.


obrazek

Thomas More
Dej mi zdravou mysl, Pane,
vidět dobro kolem nás,
ať se s hříchem nezapletu,
kéž napravím se včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
co nenaříká, nereptá,
ať neberu příliš vážně
svoje malicherné já.

Dej mi i chuť k jídlu, Pane,
také co bych k jídlu měl,
dej mi zdravé tělo, Pane,
bych s ním dobře zacházel.

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.


obrazek

J. A. Komenský
Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný
Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním
východiska, ale kromě nebezpečí, strachu
a nejistoty nic nenalézám.

Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím
k Tobě a klekám u Tvých nohou,
do vůle Tvé se zcela odevzdávám.
Nalož se mnou pro Ježíše Krista
jako s tím, kdo se do náruče
Tvého milosrdenství pokládá.

Hospodine, Panovníku nebe i země, Tvému
jménu budiž čest, ne mně. Ty sám jsi hoden
vzít moc, moudrost, sílu a čest,
slávu i požehnání. Nikdy Tě neopustím.

Nyní se zabydluji v hlubině Tvého
milosrdenství. Místo hradeb, štítů se kladu
do Tvé všemohoucnosti, před sebe jako stráž
stavím Tvoji vševědoucnost.

Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého
srdce a všech mých úmyslů – odmykej,
zamykej, čiň, co ráčíš. Před Tvým obličejem
stojím takový jaký jsem a zbavuji se všeho,
i sebe samého.

Odevzdávám se Ti cele, plně a bez výhrad.
Dělej se mnou co chceš a co vidíš za dobré.
Nebráním se, nic nežádám,
ať se děje Tvá vůle se mnou
i skrze mne, podle Tvého přání.
Jen o to jedno Tě prosím,
nikdy mě neopouštěj. Amen.


obrazek

Michelangelo Buonarroti
Nabídky světa, jak to vidím k stáří,
mi nenechaly čas se k Bohu brát.
Nejenom, že jsem nedbal jeho darů,
já právě jimi hřešil tolikrát!

Čím jiný zmoudří, tím já hloupnu pouze
a pozdě ten svůj omyl poznávám.
Už nedoufám, jen volám k Němu v touze,
zbav mne té lásky, kterou k sobě mám.

Zkrať pro mne napůl cestu do nebe,
můj drahý Pane,
vždyť bez Tebe sám nezdolám,
ani tu první polovinu.

Nauč mně říkat ne k světským rozkoším,
k těm jeho krásám, které stále ctím.
Dokud ještě žiji, dej mi vděčnost
za čas k pokání, díky za Tvé čekání.


obrazek

Johannes Kepler
Veliký je náš Pán, veliká je jeho moc
a bez konce jeho moudrost.
Chvalte jej nebesa, chval jej slunce, měsíc
i hvězdy řečí, která je vám dána,
abyste Stvořitele chválili. Chvalte jej
nebeské chóry, chvalte jej vy, kteří
slyšíte tyto harmonie. Také ty má
duše, zpívej, zpívej Pánu, pokud je
ti to dopřáno. Od něho, skrze něho
a pro něho jsou všechny věci.

Za to, co ještě neznáme, ale i za to,
co jsme již poznali, jemu buď chvála,
čest a sláva od věků na věky. Děkuji Ti,
Stvořiteli a Pane, že jsi mi daroval
radost ze svého stvoření, jsem nadšen
nad dílem Tvých rukou. Oznamoval
jsem slávu Tvých skutků lidem natolik,
nakolik můj duch mohl pochopit
Tvou nekonečnost. Ve své milosti mi
odpusť, když jsem řekl něco, co Tě
nebylo hodno, nebo jsem hledal
svou vlastní slávu.


obrazek

Bible, Žalm 23 (Žalm Davidův)
Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat
na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před
zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství
provázet mě budou všemi
dny mého žití.
Do Hospodinova domu
se budu vracet do nejdelších časů.

Doporučená cena: 15 Kč

Do košíkuPřidat do košíku


Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!