Na šestnácti stranách formátu A6 najdete 8 krátkých modliteb doplněných biblickými verši. Text modliteb napsal farář Českobratrské církve evangelické Stanislav Kaczmarczyk, autorem fotografií je Vratislav Hnátek.

 

Ukázka:

Vím, že mě Pán Bůh nikdy neopustí

„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Bible, Římanům 8, 38-39

Pane Bože, Otče náš! Na světě je mnoho věcí a sil, které nás oddělují od našich milých. Odloučení od rodiny a domova, které postihlo i mne, není nijak příjemné. Děkuji Ti za ujištění, že mne od Tvé lásky nemůže nic odloučit. Děkuji Ti za všechny lékaře i sestřičky, kteří o nás s láskou pečují. Požehnej jim a naplňuj je Tvou moudrostí. Požehnej také způsob léčby i léky, které jsou Tvým darem. Tvá láska nechť proniká i mé vztahy k ostatním pacientům. Ať je nad námi všemi Tvoje žehnající a uzdravující milostivá ruka. Amen.

Vím, že se nemusím bát

„Nyní toto praví Hospodin: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Neboj se, já budu s tebou.“ Bible, Izajáš 43, 1.3.5

„Bože můj, v Pánu Ježíši můj Otče! Když přemýšlím o své nemoci, uvědomuji si, jak křehké je mé tělo a jak snadno zranitelné je mé zdraví. Děkuji Ti, že víš o mé nemoci i o mém trápení. Ty znáš moje obavy a můj velký strach. Děkuji Ti, že mi říkáš: „Neboj se!“ Tys mne stvořil, jsem Tvým dílem. Skrze Pána Ježíše Krista jsi mne vykoupil z moci zla a smrti. Jsem tedy dvojnásobně Tvůj. Jsem rád, že Ti patřím ve zdraví i v nemoci, v radosti i ve smutku. Důvěřuji Ti celým srdcem. Polož na mne svou žehnající ruku a řekni své uzdravující slovo! Amen.“

Vím, že mi Pán Bůh odpouští hříchy

„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ Bible, 1. list Janův 1, 9

„Pane můj a Bože můj! Ty vidíš v minulosti všechny moje hříchy. Mnohé jsem v životě pokazil a zanedbal. Věřím, že se mne přesto nikdy nezřekneš, i když často klopýtám. Děkuji Ti, že nejsi Bohem trestajícím, ale dlouhoshovívavým a milostivým. Vyznávám před Tebou všechno, čím jsem zranil své bližní a Tebe zarmoutil. Prosím, abys mi pro zásluhy Ježíše Krista všechny hříchy milostivě odpustil. Děkuji Ti, že krev Pána Ježíše Krista má moc očistit mne od každé nepravosti. Tvé odpuštění uzdravuje a potěšuje mou duši. Spoléhám cele na Tvou milost. Amen.“

O velkém zájmu o tento letáček svědčí desítky ohlasů, které stále dostáváme. Citujeme několik z nich:

„Je-li to možné, zašlete mi, prosím, více letáčků „Jistota i v nemoci“. O tento text je velký zájem hlavně v nemocnicích. Pacienti jej mají pod polštářem a někteří jej nechtějí ani půjčit jiným, aby o něj nepřišli. Jedna paní dokonce i plakala, že už na ni nezbylo, ale já už nemám.“

„Ležela jsem v nemocnici se srdcem. Na pokoji byla se mnou babička – 85 let stará, mně je 55 let. Měla od Vás letáček „Jistota i v nemoci“, četly jsme si jej denně mockrát a štěstím jsme plakaly. Můžete mi jej také poslat?

Kromě brožurky „Jistota i v nemoci“ si můžete objednávat i JINÉ BROŽURKY MODLITEB.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!