Bibli nemůžete číst jako historický román. Při jejím čtení musíte přemýšlet a dávat pozor, co Vám chce sdělit. Židé (ve Starém zákoně) a křesťané (v celé Bibli) vnímají slova lidských autorů Bible jako oslovení samotným Bohem. S tímto nemusíte hned souhlasit, ale neodkládejte ji. Bible vám může pomoci hlouběji porozumět kulturním, sociálním a mravním základům naší civilizace. Pochopíte, proč národy ovlivněné Biblí mají citlivější sociální vnímání. Poselství Bible je osvobodilo od zbožštění přírody, proto mohly vytvořit svobodné vědy a techniku. Také výtvarná, literární a hudební díla inspirovaná touto knihou k vám promluví novou řečí.

Jak začít?
Bibli napsali různí lidé — vzdělaní, ale i prostí. A přece Bible tvoří jednotný celek. Psali ji lidé, kteří byli vedeni Duchem Božím. Bible vznikala v širokém časovém rozmezí — několika tisíciletí. Není seřazena úplně chronologicky. Proto ji nedoporučujeme číst popořádku jako jiné knihy — od první stránky do poslední. Do nejstarších dějin Izraele vás uvedou 1. a 2. kniha Mojžíšova a 1. a 2. kniha Samuelova. Zbožnost izraelského národa poznáte nejlépe ze Žalmů, jeho moudrost můžete objevovat v knihách Přísloví a Kazatel.

Základy křesťanství najdete v Novém zákoně. Nejlépe je začít číst Lukášovo a Janovo evangelium a Skutky apoštolů. V dopise Židům můžete sledovat návaznost na Starý zákon; naopak ve Starém zákoně v knize Izajáš jsou prorocké obrazy o životě a smrti Ježíše Krista.
Můžete sáhnout i po některých výkladových pomůckách, kterých je dnes již dostatek. Nebo, ještě lépe, vyhledejte ve svém okolí křesťanské společenství, kde se Bible srozumitelně a věrně vykládá a především, kde se podle ní žije.

Má vůbec cenu Bibli číst?
Bible měla vždy významný vliv na život člověka. I dnes proměňuje lidské povahy, přináší povzbuzení, pomáhá člověku nalézt smysl života ve všech životních situacích. Celá kniha mluví o úžasné Boží lásce, o plánu záchrany člověka pro věčnost. Říká, jak může člověk přijít k Bohu a hovořit s Ním v modlitbě (Žalmy). Ukazuje, že hříšný člověk může najít odpuštění vin a stát se Božím dítětem vírou v Ježíše Krista — v jeho oběť a vzkříšení a že může přijmout do svého myšlení Božího Ducha.

Bible je jen jedna
Starý zákon je tentýž, jaký používali a dodnes používají Židé — bez zásahů a úprav. Záleží ovšem na kvalitě překladu. Klasická česká Bible kralická je na svoji dobu vynikající. Soudobý ekumenický překlad je modernější a užívají ho všechny křesťanské církve u nás.

Informace na závěr

Bibli tvoří menší knihy. Je to vlastně taková malá knihovna. Každá kniha se dělí dále na kapitoly a na verše. Toto dělení pochází z pozdější doby a je to vlastně jen technická pomůcka, usnadňující hledání a orientaci v celé Bibli. Přejeme Vám, aby Vás Bible zaujala a přinesla do vašeho života mnoho dobrého!

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!