PROMĚNA TICHÉ DÍVKY
Vánoce jsou spojeny s jednou tichou a plachou dívkou, která se stala součástí úžasných Božích plánů záchrany lidstva. Do jisté doby o ní skoro nikdo nevěděl. Dnes ji zná celý svět. Jmenuje se Maria z Nazareta, dívka zasnoubená muži jménem Josef. Stala se matkou člověka, který byl zároveň i Božím Synem.

O tomto tajuplném spojení božské i lidské podstaty svědčí Boží Slovo a církev o něm přemýšlí po staletí. Ano, je to něco jedinečného, mimořádného. Bůh se stal člověkem a dívka Maria v tom hrála svoji výjimečnou roli jako matka. Každý by si měl Marie vážit. Stala se oddanou Boží služebnicí, má své zvláštní místo jako matka našeho Pána a Spasitele.

BOD ZLOMU
Jak ale došlo k té proměně nesmělé dívky v ženu, která přijala Boží vyvolení, Boží milost a mimořádné poslání? Někde musel být jakýsi bod zlomu. Pokaždé, když někdo svěří svůj život Bohu, všechno se mu v životě změní, i když to možná hned nepozoruje. Do našich lidských životů vstupuje Bůh a obrací nás k sobě! Nemusí to být tak dramatické jako u Saula z Tarsu (později apoštola Pavla), který při tom spadl z koně nebo tak tajuplné jako u Zachariáše (otce Jana Křtitele), když se mu v chrámu zjevil anděl. Ale vždycky, když k nám mluví Bůh, je to mimořádné a proměňující. Když slyšíme Dobrou zprávu – evangelium, dotýká se našeho srdce i mysli Boží Duch.

EVANGELIUM – BOŽÍ MILOST
Jádrem evangelia je: Bůh přichází k tobě, aby byl s tebou. Chce odstranit všechny překážky, které jsou mezi ním a tebou. On chce změnit tvůj život svojí přítomností.

Evangelium se vyznačuje Boží milostí. Maria slyšela od anděla Gabriela, když jí přišel předat Boží poselství, tato slova: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Neboj se, vždyť jsi nalezla milost u Boha.“ Měla obavy z toho, co uslyší dál. Jaké požadavky na ni Bůh bude mít? Ale dozvěděla se velmi osvobozující slova o milosti, kterou ji Bůh zahrnuje. Anděl jí sdělil, že se v jejím dítěti naplní dávné předpovědi proroků o Mesiáši, pomazaném králi z Davidova rodu. Tato zvěst, tato úžasná zpráva život Marie radikálně změnila.

ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEKÁŽEK
Boží evangelium začíná milostí. Bůh přichází do našeho života, abychom s ním měli společenství. Nechce s námi jednat jen na základě toho, co si zasloužíme. Kdyby s námi Bůh jednal jen podle našich zásluh, ani nechci domýšlet, co by se s námi stalo. Milost znamená, že dostáváme to, co si nezasloužíme. On s námi počítá ve svých plánech. Odstraňuje všechny překážky, které nám dosud bránily, abychom s ním mohli mít osobní, živý vztah. Bůh nám nabízí svoji milost, odpuštění, přátelství, lásku. Jeho mocná přítomnost mění naše životy.

POZVÁNÍ K VÍŘE
Na tuto úžasnou zprávu však musí člověk zareagovat vírou. Maria této neuvěřitelné zprávě uvěřila. Sice se nechápavě ptala, jak se to muže stát, ale spokojila se s odpovědí, kterou dostala. Pán Bůh i nás zve k víře v něho. Možná ti Boží jednání připadá neuvěřitelné – a ono to celé neuvěřitelné je, ale je to jediná cesta pro naši záchranu a návrat zpět k osobnímu vztahu s Bohem. Maria věřila, že Bůh obrovské vnitřní radosti. Její duše velebila Pána. Její duch jásal v Bohu, jejím Spasiteli. Maria nezpívala o sobě, ale o velkém a svatém Bohu. Chválila Boha, který nezapomíná na své sliby, které dal už před mnoha a mnoha generacemi a ve svůj čas je naplnil.

LIDÉ VĚCNOSTI
Když přijmeme Pána Ježíše Krista a jeho nezaslouženou milost, když přijmeme Boží plány, staneme se součástí toho velikého světového dění, které Bůh koná. Pak i my budeme chválit Boha, protože ho budeme znát jinak, než tomu bylo doposud. To je ta zásadní změna. Budeme znát Boha ne podle našich představ, ale takového, jaký opravdu je. Na základě jeho slova a jeho jednání. Když bude Bůh pevně zakotven v našem životě, změní to nejen náš každodenní život, ale bude to mít dopad i na naši budoucnost, protože se staneme lidmi věcnosti. Bůh bude součástí našeho života doma, v rodině, v práci, ve škole, ve volném čase, v církvi, všude. Budeme jej poznávat na všech našich cestách.

Věříš i ty v Pána Ježíše Krista? Chceš se radovat z té dobré, skvělé, úžasné zprávy o tom, že i k tobě Bůh přichází, aby s tebou zůstal a žil věčně, a ty s ním? To největší, co můžeš na tomto světě mít, je odpuštění, přijetí a osobní vztah s Bohem. Toužíš po tom?
Pavel Coufal

 

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!